Privacycentrum

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en wettelijk verplicht dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en uitgevoerde behandelingen. Zo nodig, als dat voor jouw behandeling noodzakelijk is en alleen na je expliciete toestemming, worden in jouw dossier ook gegevens bewaard van andere zorgverleners, zoals bijvoorbeeld je huisarts. Ik ga zorgzaam met jouw persoonlijke gegevens om, teneinde jouw privacy te waarborgen. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Gegevens worden bewaard op een goed beveiligde plaats. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen worden gebruikt:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie w.o. het opstellen van een factuur. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

 

De gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist. 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. De therapeut: Dianne Meijer, Di Anne Natuurgeneeskunde 2. De cliënt; de wederpartij van...

Lees meer