Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1.

Definities

1. De therapeut: Dianne Meijer, Di Anne Natuurgeneeskunde
2. De cliënt; de wederpartij van Di Anne Natuurgeneeskunde.
3. Therapie, incidentele adviezen, losse verrichtingen, dan wel andere incidentele diensten die door Dianne Meijer in opdracht van de cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse diensten/verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse diensten/verrichtingen voorkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte handelingen waarbij Di Anne Natuurgeneeskunde (ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80122035) of haar eigenaar verder aangeduid als “Dianne Meijer”, is betrokken, alsmede op alle gevolgen daarvan.
2. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse diensten/ verrichtingen betreffen.
2. Een overeenkomst tussen de therapeut en de cliënt komt tot stand door acceptatie van de tarieven die op de website van Di Anne Natuurgeneeskunde vermeld staan. De cliënt tekent bij het eerste consult een behandelovereenkomst.
3. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Dianne Meijer schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/ of wijzigingen.
4. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse diensten/verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Op elk moment na een behandeling kan besloten worden door zowel de therapeut als de cliënt om een traject niet voort te zetten, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 48 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt wordt niet als annulering beschouwd.
2. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden.
– Een consult dat wordt geannuleerd binnen 24 uur voor de afspraak wordt volledig in rekening gebracht. 
– Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de therapeut gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen.
– De therapeut is in redelijkheid gerechtigd bij overmacht een reeds geplande afspraak te wijzigen. Zij zal dan een andere afspraak plannen in overleg met de cliënt.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.
1. De therapeut zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming heeft verkregen van de cliënt.
2. De therapeut zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 1 opleggen  bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
3. De therapeut zal volgens van tevoren gemaakte afspraken rapportages over behandelingen op aanvraag van de cliënt verstrekken, met inachtneming van de wettelijke regels op de privacy.

Artikel 7. Tarieven
De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst op de website www.dianne-natuurgeneeskunde.nl  en/of worden vermeld tijdens het maken van de afspraak. Behandelingen worden niet vergoed door zorgverzekeraars. Alle prijzen zijn in Euro’s (€). Alle prijzen zijn inclusief B.T.W./ omzetbelasting tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat dit er niet bij inbegrepen is. Tijdens de behandeling kan een korte vraag kostenloos per email gesteld worden. Voor uitgebreide vragen waar Dianne veel tijd voor nodig heeft, kunnen kosten berekend worden. Hiervoor stelt Dianne de cliënt vooraf van op de hoogte.

Artikel 8. Facturering en betaling
– Dienstverlening voor cliënten zal door de therapeut volgens afspraak middels een declaratie in rekening worden gebracht.
– Facturering vindt plaats op basis van de tussen partijen overeengekomen tarieven en aantallen verrichtingen die onderling zijn afgesproken.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de particuliere cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan de therapeut te betalen.
– Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
De therapeut is gerechtigd haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De therapeut zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting.
2. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

3. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.

4. De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag hetwelk in rekening is gebracht aan de cliënt.
6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/ zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.
7. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening van de therapeut is Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de therapeut, die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Haaksbergen, 26-08-2020‚Äč

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. De therapeut: Dianne Meijer, Di Anne Natuurgeneeskunde 2. De cliënt; de wederpartij van...

Lees meer